fbpx

Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW
W RAMACH TZW. CATERINGU DIETETYCZNEGO

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.fitello.pl oraz zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Klientów.

2. Serwis internetowy www.fitello.pl prowadzony jest przez Fitello Catering Dietetyczny o/w Legionowie S.C. z siedzibą w Krakowie (31-101), pl. Na Groblach 8/7, posiadającą numery NIP 6762569517 oraz REGON 384060467.

3. Nabywcy ( Klienci ) przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

4. Przed zawarciem umowy Dostawca nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin, za pośrednictwem serwisu internetowego www.fitello.pl w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2 DEFINICJE

 1. Dostawca – firma Fitello Catering Dietetyczny o/w Legionowie S.C. z siedzibą w Krakowie (31-101), pl. Na Groblach 8/7.
 2. Usługi – przygotowanie i dostarczanie przez Fitello posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu
 4. Zamówienie – przygotowane z produktów o należytej jakości dietetyczne posiłki o określonej w zamówieniu kaloryczności, zapakowane w sposób umożliwiający ich transport i zachowanie ich jakościowych i ilościowych walorów.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
 • Fit ( 1300 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal) – 5 posiłków dziennie
 • Wegetariańska ( 1300 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal) – 5 posiłków dziennie
 • Wegańska ( 1300 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal) – 5 posiłków dziennie
 • Bez glutenu/laktozy ( 1300 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal) – 5 posiłków dziennie
 1. Każde zamówienie dostarczane jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o rodzaju posiłki, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – papierowej torbie lub boxie z danymi Klienta, takimi jak imię, nazwisko i adres dostawy.
 2. Klient ma prawo skorzystać z diety „ Zestaw próbny” jednokrotnie. Przy kolejnej próbie zamówienie zostanie odrzucone.
 3. Podczas składania zamówienia Klient może wyeliminować ze swojego zamówienia 2 produkty ( wykluczenia) za które nie będzie dodatkowo obciążony. Za każdy kolejny produkt będzie nałożona opłata 5 zł / produkt/dzień.


 4. Przedmiot zamówienia może różnić się od deklarowanej kaloryczności +/-10%

§ 4 WYMOGI TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne, w przypadku zamówień zgłaszanych w formie elektronicznej, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Dostawca są następujące:

a. połączenie z siecią Internet;

b. przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja;

c. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

§5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta poprzez przeznaczony do tego formularz, dostępny pod adresem www.fitello.pl.
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, wybrany Zestaw, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 3. Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenia do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.
 4. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 10.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 5. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 10.00 będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 6. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy a także inne dni wskazane na stronie internetowej www.fitello.pl jako wolne, będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
 7. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 8. Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Fitello Catering Dietetyczny o/w Legionowie S.C. zapewnienia, że świadczone przez Fitello Catering Dietetyczny o/w Legionowie S.C. usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Zamawiającego.

§6 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w chwili jego złożenia za pośrednictwem udostępnionego przez Fitello Catering Dietetyczny o/w Legionowie S.C. na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line) lub w przypadku problemów przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.
 2. Za dzień płatności uważany jest dzień otrzymania przez Dostawcę potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt. powyżej albo – jeśli Dostawca otrzyma potwierdzenie po godz. 10:00 danego dnia lub w dzień wolny od pracy – następujący po nim pierwszy dzień roboczy.

Dostawca jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane zamówienie. W razie wstrzymania się Dostawcy z realizacją zamówienia poinformuje on Klienta drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Dostawcę za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Fitello Catering Dietetyczny o/w Legionowie S.C. o numerze 24 1050 1012 1000 0092 7021 4803 kwotą należności).

§7 DOSTAWA

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty. Klient podczas składania zamówienia ma możliwość wskazania preferowanej godziny dostawy, jednak sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia diety w całym przedziale czasowym dostępnym w formularzu zamówienia.
 2. W weekendy Zamówienia dostarczane są od razu na dwa dni na sobotę i niedzielę. Istnieje możliwość złożenia Zamówienia na sobotę lub niedziele z dostawą w sobotę.. W niedziele Zamówienia nie są realizowane.
 3. Dostawa na terenie województwa Mazowieckiego jest realizowana bezpłatnie na terenie miast oraz ulic wyszczególnionych na stronie www.fitello.pl (mapka). Na dostawy po za tym obszarem cena ustalana jest indywidualnie.
 4. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu odbioru zamówienia we wskazanym przez klienta przedziale czasowym, bez wcześniejszej informacji o braku możliwości odbioru zamówienia w danym dniu we wskazanych godzinach, zamówienie uważa się za zrealizowane. Klient nie jest uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia, możliwy jest odbiór osobisty zamówienia w siedzibie firmy przy ul. Gen. Sikorskiego 11 do godz. 16:00 tego samego.

 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia do Klienta, a Klientowi nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensaty, odszkodowania w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych (warunki atmosferyczne, decyzja służb Państwowych itp.) uniemożliwiających dostawę.

§8 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo zmienić czas lub miejsce dostawy najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedzającego termin dostawy ustalony przez strony w harmonogramie dostaw. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 10:00 pierwszego dnia roboczego przed planowaną datą anulowania Zamówienia.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować dostawcę telefonicznie pod nr tel. 889 751 751 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: dieta@fitello.pl.
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

§9 REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:  dieta@fitello.pl.
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 12:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.
 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Dostawca poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dostawcy w nienaruszonym stanie.
 5. W razie stwierdzenia przez Dostawcę , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Dostawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dostawcy , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Dostawcy należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dostawca odpowiada wyłącznie za przygotowanie Zamówienia o odpowiedniej jakości i wartości energetycznej, określonej w zamówieniu, a także za jego należyte opakowanie i dostarczenie Klientowi w sposób określony w zamówieniu
  i Regulaminie.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rezultat w postaci zmiany masy ciała przez Klienta, korzystającego z usług świadczonych za pośrednictwem www.fitello.pl.